top of page

លក្ខខណ្ឌ & លក្ខខណ្ឌ

សេវាសុខភាពស្ត្រី Fairfield ទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេក្នុងភាពឯកជន និងសម្រាប់ព័ត៌មានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព និងសម្ងាត់។ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី Liverpool ត្រូវបានចងភ្ជាប់តាមច្បាប់ដោយបទប្បញ្ញត្តិនៃកំណត់ត្រាសុខភាព និងច្បាប់ឯកជនភាពព័ត៌មានឆ្នាំ 2002 (HRIP) ដែលគ្របដណ្តប់ជាពិសេសលើសេវាសុខភាពសាធារណៈ រួមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តល់មូលនិធិដោយ NSW Health ។

 

សិទ្ធិឯកជនភាពនេះសំដៅលើការគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាសុខភាពរបស់អតិថិជនតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាអេឡិចត្រូនិក រួមទាំងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ WHNSW និងការអនុវត្តល្អបំផុត ប្រព័ន្ធរំលឹក និងរំលឹក មូលដ្ឋានទិន្នន័យបញ្ជីសំបុត្ររបស់អតិថិជន និងការឆ្លើយឆ្លងណាមួយដែលបានសរសេរក្នុងការគាំទ្រអតិថិជន។

 

តើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីយើងប្រមូលវា?

 

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាព័ត៌មាន ឬជាមតិដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល។ ឧទាហរណ៍នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានរួមមាន: ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាស័យដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មានប្រជាសាស្រ្ត។

 

 

យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងចម្បងនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក ហើយម្តងម្កាលសម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យប្រជាសាស្រ្តដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬទីផ្សារ។ យើងក៏អាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងបន្ទាប់បន្សំដែលទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងគោលបំណងចម្បង ក្នុងកាលៈទេសៈដែលអ្នកនឹងរំពឹងថានឹងមានការប្រើប្រាស់ ឬការបង្ហាញបែបនេះដោយសមហេតុផល។ អ្នកអាចឈប់ជាវពីបញ្ជីសំបុត្ររួម/ទីផ្សាររបស់យើងនៅពេលណាមួយដោយទាក់ទងមកយើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

 

នៅពេលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន យើងនឹងពន្យល់អ្នកពីមូលហេតុដែលយើងប្រមូលព័ត៌មាន និងរបៀបដែលយើងគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់វា នៅពេលណាដែលសមស្រប និងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 

 

ព័ត៌មានរសើប

 

ព័ត៌មានរសើបត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាព ដើម្បីរួមបញ្ចូលព័ត៌មាន ឬមតិអំពីរឿងដូចជាប្រភពដើមនៃជាតិសាសន៍ ឬជនជាតិភាគតិចរបស់បុគ្គល គំនិតនយោបាយ សមាជិកភាពនៃសមាគមនយោបាយ ជំនឿសាសនា ឬទស្សនវិជ្ជា សមាជិកភាពនៃសហជីព ឬស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត កំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌ។ ឬព័ត៌មានសុខភាព។

 

ព័ត៌មានរសើបនឹងត្រូវបានប្រើដោយយើងតែប៉ុណ្ណោះ៖

 

  • សម្រាប់គោលបំណងចម្បងដែលវាត្រូវបានគេទទួលបាន

  • សម្រាប់គោលបំណងបន្ទាប់បន្សំដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគោលបំណងចម្បង

  • ដោយមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក; ឬកន្លែងដែលត្រូវការ ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

 

 

ភាគី​ទីបី

 

ក្នុងករណីដែលសមហេតុផល និងអាចអនុវត្តបាន យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ យើងអាចត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានដោយភាគីទីបី (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នខាងក្រៅដែលធ្វើឡើងក្នុងនាមអ្នក)។ ក្នុងករណីបែបនេះ យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផល ដើម្បីធានាថាអ្នកត្រូវបានគេដឹងអំពីព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យយើងដោយភាគីទីបី។

 

 

ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានលាតត្រដាងក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន រួមមានដូចខាងក្រោម៖

 

  • ភាគីទីបីដែលអ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ ឬការបង្ហាញ។ និង

  • នៅកន្លែងដែលត្រូវការ ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

 

 

សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងលក្ខណៈដែលការពារវាពីការប្រើប្រាស់ខុស និងការបាត់បង់ និងពីការចូលប្រើប្រាស់ ការកែប្រែ ឬការបង្ហាញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

 

នៅពេលដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលែងត្រូវការសម្រាប់គោលបំណងដែលវាទទួលបាន យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីបំផ្លាញ ឬលុបអត្តសញ្ញាណព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគច្រើននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺ ឬនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងឯកសារអតិថិជន ដែលនឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយពួកយើងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច 7 ឆ្នាំ។

 

 

ចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 

អ្នកអាចចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់អំពីអ្នក និងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង/ឬកែតម្រូវវា ដោយស្ថិតនៅក្រោមការលើកលែងមួយចំនួន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

 

យើងនឹងមិនគិតថ្លៃសេវាណាមួយសម្រាប់ការស្នើសុំចូលប្រើរបស់អ្នក ឬសម្រាប់ការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 

ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងអាចទាមទារអត្តសញ្ញាណពីអ្នក មុនពេលចេញផ្សាយព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំ។

 

 

ការរក្សាគុណភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 

វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាន់សម័យ។ យើង​នឹង​ចាត់​វិធាន​ការ​សម​ហេតុ​ផល​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​គឺ​ត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ និង​ទាន់សម័យ។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាព័ត៌មានដែលយើងមានមិនទាន់សម័យ ឬមិនត្រឹមត្រូវ សូមណែនាំពួកយើងឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចអនុវត្តបាន ដូច្នេះយើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ត្រារបស់យើង និងធានាថាយើងអាចបន្តផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដល់អ្នក។

 

 

បច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយ

 

គោលការណ៍នេះអាចផ្លាស់ប្តូរពីពេលមួយទៅពេលមួយ ហើយនឹងមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងជានិច្ច។ ព័ត៌មានអំពីឯកជនភាព និងការសម្ងាត់របស់សេវាសុខភាពស្ត្រី Fairfield អាចចូលប្រើបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈផ្នែកធនធាននៃគេហទំព័រនេះ ហើយច្បាប់ចម្លងរូបវន្តអាចផ្តល់ជូនអ្នកតាមការស្នើសុំ។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះ...


ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ៖ (០២) ៩៧៩៤ ០១៥០

ទីតាំង៖ 
Arthur West Memorial Hall
ផ្លូវ Mcburney, Cabramatta 2166
(មានទីតាំងនៅ Cabravale Memorial Park, 
នៅពីក្រោយ PCYC Fairfield - Cabramatta)

_22200000-0000-0000-0000-000000000222 _ម៉ោងបើក៖
ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 5:00 ល្ងាច
បិទអាហារថ្ងៃត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្លោះម៉ោង 1:00 រសៀល ដល់ 2:00 រសៀល

គំនិតផ្តួចផ្តើមអំពីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រី ដែលផ្តោតជាចម្បងលើការជួយដល់ស្ត្រីចំណាកស្រុក ជនភៀសខ្លួន និងជួបការលំបាក ដែលរស់នៅជាមួយតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ Fairfield ។ សេវាសុខភាពស្ត្រី Fairfield ត្រូវបានឧបត្ថម្ភរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី Bankstown និងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី Liverpool និងផ្តល់មូលនិធិដោយ NSW Health តាមរយៈសង្កាត់សុខភាពក្នុងតំបន់ភាគនិរតីនៃទីក្រុងស៊ីដនី។

© 2023 សេវាសុខភាពស្ត្រី Fairfield

bottom of page